آدرس: خراسان رضوی- مشهد- بلوار رضوی- رضوی ۳۹- ساختمان وصال- طبقه ۴- واحد ۱۱

شماره تماس: ۰۵۱۹۱۰۱۲۷۲۴

پست الکترونیک:info@tats-co.ir    –    tats.co.ir@gmail.com